Skip to content

War in Ukraine EN/UK/RU

Odessa is ready to fight

By

Share article

The Black Sea port city is of great strategic importance for Russia. This is the third largest city in Ukraine and is considered the scientific, cultural, and industrial center of the country. If Russian troops capture the city, Ukraine will be cut off from the Black Sea.

Odesa now looks like a fortress. The famous opera house was barricaded with sandbags, just like during World War II. Local residents collected sand in bags for several days to protect the historic buildings. Anti-tank barriers and armed soldiers can also be seen in the city.

In recent weeks, Odesa and the region have been subjected to constant air attacks and attempts by Russian landing groups to take the coast. So far, the city has been spared any massive attacks.

Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign
Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign

A spokesman for Odesa Regional Military Administration, Sergey Bratchuk, explained the situation in the region:

from the private photo archive of Sergey Bratchuk

“Odesa and the region have been under heavy rocket fire since the beginning of the war in Ukraine. Once the enemy bombed a military base in the village of Lipetsk in the north of the Odesa region. 22 people died, many were injured. We created the Odesa defensive zone, the Odesky Oboronny District, to protect our city and the entire region. But not only protection is the goal.

In our region, Russian troops suffered heavy losses. Recently, two SU-30 fighters were shot down. The enemy tried to eliminate the Ukrainian air defense near Odesa, but these attempts were unsuccessful. We have already managed to destroy or capture a lot of equipment from Russian units. Planes, ships, drones, tanks and so on. The enemy is angry.

Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign

I don’t think that Russia expected the Ukrainians were going to defend themselves so bravely and courageously. Not only soldiers, but also ordinary people. Everyone helps in any way they can. Unleashing this war was a fatal mistake of the Russian government, which, apparently, believed that a military attack would be greeted with joy by the population.

We will not voluntarily give up any part of the Odesa region to the enemies. They have to go through hell to get this land."

Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign
Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign

Odessa is located 100 km west of Nikolaev, where fierce battles for the city have been going on for about a month.

“Nikolaev fights very bravely (defense and counterattacks), withstands and does not allow the enemies to reach us,” says Sergey Bratchuk, “There is a threat from Transnistria (an internationally unrecognized regime supported by Russia – ed. note). We know what is going on there, what their plans are. We are ready for ‘unexpected guests’ and now the situation is under control.”

According to Bratchuk, rocket attacks continue to pose great danger. In the first weeks of the war, the enemy persistently tried to destroy military and critical infrastructure through missile strikes. But the local air defense worked professionally and the enemy failed to realize their plans.

“Russian ships continue to cruise near the city, shelling us and being shelled by our coastal defenses. As a result of the morning shelling by Russian naval artillery in Odessa on March 21, several residential buildings were destroyed. Fortunately, there were no deaths.

We successfully repelled all attempts by the enemy to land troops. At the beginning of the war, not far from Koblevo, when trying to land on the shore, they were completely destroyed. We have enough means and forces for defense. Now it is important to remain calm and fight for peace.”

UKRAINISCH: Одеса готова до бою

Протягом трьох тижнів Одеса готувалася до можливої ​​атаки з моря. Місто-порт має велике стратегічне значення для Росії. Це третє за величиною місто України, де знаходиться науковий, культурний та промисловий центр. Якщо російські війська захоплять місто, то Україна буде відрізана від Чорного моря.

Зараз Одеса схожа на фортецю. Відомий оперний театр забарикадований мішками з піском, як у часи Другої світової війни. Місцеві жителі збирали пісок у мішки кілька днів, щоб захистити історичну будівлю. У місті також можна побачити протитанкові загородження та озброєних солдатів.

В останні тижні Одеса та область піддаються постійним атакам з повітря, спробам російських десантних груп висадитися на берег. Досі місто було позбавлене масивних нападів.

Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign
Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign

Прес-секретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів докладніше про ситуацію у регіоні:

from the private photo archive of Sergey Bratchuk

“Одеса та регіон зазнають важких ракетних обстрілів з початку війни в Україні. Так, ворог розбомбив військову базу у селищі Липецьке на півночі Одеської області. Загинули 22 особи, багато поранених.

Ми створили Одеську оборонну зону для захисту нашого міста та усієї області. Але не лише захист є метою.

У нашому регіоні російські війська зазнали тяжких втрат. Нещодавно було збито двох винищувачів Су-30. Противник намагався ліквідувати українські ППО під Одесою, але ці спроби не мали успіху. Нам уже вдалося знищити чи захопити багато техніки у російських частин: літаки, кораблі, дрони, танки тощо. Ворог злиться.

Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign

Не думаю, що в Росії очікували, що українці так хоробро і мужньо захищатимуться. Не лише солдати, а й звичайні люди. Кожен допомагає як може. Розв'язувати цю війну - було фатальною помилкою російського уряду, яке всерйоз вважало, що військовий напад зустріне населення з радістю.

Жодну частину Одеської області ми добровільно не віддамо ворогам. Їм доведеться пройти через пекло, щоб отримати цю землю."

Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign
Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign

Одеса знаходиться за 100 км на захід від Миколаєва, де вже близько місяця йдуть жорстокі бої за місто.

“Миколаїв дуже хоробро бореться (оборона та контратаки), витримує і не дає ворогам дістатися до нас, – каже Сергій Братчук, – Є загроза з Придністров'я (це міжнародно невизнаний режим, який підтримує Росія, — прим. ред.). Ми знаємо, що там відбувається, які їхні плани. Ми готові до «несподіваних гостей» і зараз ситуація під контролем.”

Згідно з Братчуком, ракетні обстріли, як і раніше, становлять велику небезпеку. У перші тижні війни противник наполегливо намагався знищити військову та критично важливу інфраструктуру за допомогою ракетних ударів. Але місцева ППО спрацювала професійно і ворогові не вдалося втілити свої плани у життя.

“Російські кораблі продовжують курсувати поруч із містом, обстрілюючи нас і зазнаючи обстрілів нашої берегової оборони. Внаслідок ранкового обстрілу російською морською артилерією в Одесі 21 березня зруйновано кілька житлових будинків. На щастя, обійшлося без смертей.

Ми вдало відбили всі спроби ворога висадити десант. На початку війни, неподалік Коблево, при спробі висадитися на берег, вони були просто знищені. У нас достатньо коштів та сил для оборони. Зараз важливо зберігати спокій та боротися за мир.”

RUSSISCH: Одесса готова к бою

В течение трех недель Одесса готовилась к возможной атаке с моря. Город-порт имеет большое стратегическое значение для России. Это третий по величине город Украины, где находится научный, культурный и промышленный центр. Если российские войска захватят город, Украина будет отрезана от Черного моря. 

Одесса сейчас похожа на крепость. Известный оперный театр был забаррикадирован мешками с песком, как во время Второй мировой войны. Местные жители собирали песок в мешки несколько дней, чтобы защитить историческое здание. В городе также можно увидеть противотанковые заграждения и вооруженных солдат. 

В последние недели Одесса и область подвергаются постоянным атакам с воздуха, попыткам российских десантных групп высадиться на берег. До сих пор город был избавлен от массивных нападений. 

Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign
Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign

Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал подробнее о ситуации в регионе:

from the private photo archive of Sergey Bratchuk

“Одесса и регион подвергаются тяжелым ракетным обстрелам с начала войны в Украине. Так, враг разбомбил военную базу в поселке Липецкое на севере Одесской области. Погибли 22 человека, много раненых.

Мы создали Одесскую оборонительную зону (ОДЕСЬКИЙ ОБОРОННЫЙ РАЙОН) для защиты нашего города и всей области. Но не только защита является целью. 

В нашем регионе российские войска понесли тяжелые потери. Недавно были сбиты два истребителя Су-30. Противник пытался ликвидировать украинские ПВО под Одессой, но эти попытки не увенчались успехом. Нам уже удалось уничтожить или захватить много техники у российских частей. Самолеты, корабли, дроны, танки и так далее. Враг злится.

Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign

Не думаю, что в России ожидали, что украинцы будут так храбро и мужественно защищаться. Не только солдаты, но и обычные люди. Каждый помогает, как может. Развязывать эту войну - было роковой ошибкой российского правительства, которое всерьез считало, что военное нападение будет встречено населением с радостью. 

Ни одну часть Одесской области мы добровольно не отдадим врагам. Им придется пройти через ад, чтобы заполучить эту землю."

Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign
Quelle: 28th OMBr them. Knights of the Winter Campaign

Одесса находится в 100 км к западу от Николаева, где уже около месяца идут жестокие бои за город. 

“Николаев очень храбро сражается (оборона и контратаки), выдерживает и не дает врагам добраться до нас, – говорит Сергей Братчук, – Есть угроза из Приднестровья (это международно непризнанный режим, поддерживаемый Россией, — прим. ред.). Мы знаем, что там происходит, каковы их планы. Мы готовы к «неожиданным гостям» и сейчас ситуация под контролем.”

Согласно Братчуку, ракетные обстрелы по-прежнему представляют большую опасность. В первые недели войны противник настойчиво пытался уничтожить военную и критически важную инфраструктуру с помощью ракетных ударов. Но местная ПВО сработала профессионально и врагу не удалось воплотить свои планы в жизнь. 

“Российские корабли продолжают курсировать рядом с городом, обстреливая нас и подвергаясь обстрелам нашей береговой обороны. В результате утреннего обстрела российской морской артиллерией в Одессе 21 марта разрушено несколько жилых домов. К счастью, обошлось без смертей.

Мы удачно отразили все попытки врага высадить десант. В начале войны недалеко от Коблево при попытке высадиться на берег они были просто уничтожены. У нас достаточно средств и сил для обороны. Сейчас важно сохранять спокойствие и бороться за мир."

Translators

Latest Articles

“Most people who I know left or are about to leave the country“

Last Thursday the KATAPULT had the chance to speak to a young woman in Russia about the situation inside the country. Originally it was planned as a video-interview. However the newest regulations in Russia which suppress the freedom of press and punish the spreading of information against the government are punishable with  a prison sentence of up to 15 years. That’s why the interview will now be published as completely anonymized text. The photos were sent by the interviewee. Her name and hometown has been verified by KATAPULT.

Russia's war against Ukraine. Russia's war against the world

This morning started with good news: No regional hub of Ukraine is occupied by the Russians. Very good news, considering the last eight days.

Today, we hired the first 15 Ukrainian journalists

14 of the 15 are women. Four are currently fleeing West. Some are in calmer regions of Ukraine, while some are in violent war zones.