Skip to content

War in Ukraine EN/UK/RU

From a Bustling Metropolis to a Modern Fortress: How Ukraine’s Capital is Preparing for War

By

Share article

Kyiv, a city of nearly three million residents, is getting ready to defend itself. Russian troops have been trying to encircle Ukraine’s capitol but have been unsuccessful so far. 

Currently, Russians have taken control of a few villages and towns near Kyiv. These areas are in a very difficult situation, as the locals that are still there have no power and are running out of food. Many residents have been evacuated to Kyiv despite attacks by Russian troops on people in the humanitarian corridors. 

Kyiv, however, has been standing strong despite the threat posed by the Russian army. According to the city’s mayor, half the residents have fled the capitol for more secure areas in Western Ukraine and the EU. However, the other half of the population is still in Kyiv, in addition to evacuees from the newly Russian-controlled areas. 

During the first two weeks of the Russian invasion of Ukraine, Kyiv officials, alongside many volunteers, have been preparing the city for a possible attack. They strengthened the city’s defense systems and installed many posts and barriers meant to stop the Russian troops in case of a battle inside of Kyiv. 

In addition, many volunteers are weaving nets and learning how to throw Molotov cocktails that can be used if Russians try to besiege the capitol. A lot of locals joined the Territorial Defense, a nation-wide movement to defend Ukrainian cities. 

Kyiv remains relatively calm. In the first days of the war, there were explosions in the Obolon district; lots of cars were destroyed, and people had to hide in the subway during the air sirens. More recently, the aircraft manufacturing company Antonov was attacked by the Russian military.

The residents remain resolved to defend Kyiv. During the first days of the invasion, there was a shortage of food in supermarkets as people started buying an abnormal amount of goods in a wave of panic. Now, the situation has improved. There are enough products in the stores, although the total amount of meat, dairy and some baked goods is smaller than usual. 

People can withdraw up to 200 euros from supermarket cashiers. The subway still works, although it has reduced its capacity. Other public transport is currently not running, so people sometimes have to pay taxis to move around the city. However, the prices have increased dramatically, and locals complain that cab drivers took advantage of the situation. 

The city government also imposed a night-time curfew. Residents are encouraged to monitor their surroundings and report unusual people and activities. For instance, the city police have managed to find and disarm various saboteurs who were spying for the Russian army. 

In addition, the Kyiv government has updated an app that helps locals check relevant information on security, supplies and other important issues in real-time. The residents can check which gas stations have enough gas and access information on air sirens in case they cannot hear them.

UKRAINISCH: З галасливого мегаполісу до сучасної фортеці: як столиця України готується до війни

Київ, місто з майже три мільйонним населенням, готується захищатись. Російські війська намагалися оточити столицю України, але без успіху.

На сьогодні, росіяни взяли під контроль кілька сіл та селищ під Києвом. Ці райони у дуже важкому становищі: у місцевих жителів, які все ще перебувають там, немає електрики та закінчуються продукти харчування. Багато жителів евакуювалися до Києва, незважаючи на загрозу нападів російських військ на людей, під час гуманітарних коридорів.

Проте Київ вистояв. За словами мера міста, половина мешканців бігла зі столиці до більш безпечних районів Західної України та до ЄС. Однак інша половина населення, як і раніше, знаходиться в Києві, на додаток до евакуйованих з наразі контрольованих Росією територій.

Протягом перших двох тижнів російського вторгнення в Україну, київська влада, разом із багатьма добровольцями, готувала місто до можливого нападу. Вони зміцнили систему оборони міста та встановили безліч блокпостів та загороджень, призначених зупинити російські війська у разі бою всередині Києва.

Крім того, багато добровольців плетуть сітки і вчаться кидати коктейлі Молотова, які можна використати, якщо росіяни спробують осадити столицю. Багато місцевих жителів приєдналися до «Територіальної оборони» — загальнонаціонального руху на захист українських міст.

Київ залишається наразі спокійним містом. У перші дні війни у ​​районі Оболоні були вибухи, а також в інших районах міста; багато машин було знищено, а люди змушені були ховатися у метро під час повітряних сирен. А нещодавно авіабудівна компанія «Антонов» зазнала нападу з боку російських військових.

Жителі, як і раніше, сповнені рішучості захищати Київ. У перші дні вторгнення в супермаркетах відчувалась нестача продуктів, оскільки люди, на хвилі паніки, почали скуповувати товари в аномальній кількості. Зараз ситуація покращала. Продуктів у магазинах достатньо, хоча загальної кількості м'яса, молочних продуктів та деякої випічки менше, ніж зазвичай.

У касах супермаркетів люди можуть зняти до 200 євро. Метро ще працює, але не на повну потужність. Інший громадський транспорт зараз не їздить, тому людям іноді доводиться викликати таксі, щоб пересуватися містом. Однак тут ціни різко зросли, і місцеві жителі скаржаться, що перевізники користуються ситуацією.

Також, міська влада ввела комендантську годину в нічний час. Жителям рекомендується стежити за своїм оточенням і повідомляти про незвичайних людей та дії. Наприклад, міській поліції вдалося знайти та знешкодити різних диверсантів, які вели шпигунську діяльність на користь російської армії. Окрім того, уряд Києва оновив додаток, який допомагає місцевим жителям перевіряти актуальну інформацію про безпеку, запаси та інші важливі питання в режимі реального часу. Жителі можуть перевірити, на яких заправках достатньо бензину, і отримати доступ до інформації про повітряні сирени, якщо вони не чують.

Київ – найважливіший елемент оборони України від російської армії. Тут залишається український уряд, а столиця перетворилася на потужну фортецю, яка готова захищатися у разі великого наступу.

RUSSISCH: ​​Из шумного мегаполиса в современную крепость: как столица Украины готовится к войне

Киев, город с почти трех миллионным населением, готовится защищаться. Российские войска пытались окружить столицу Украины, но - безуспешно.

В настоящее время русские взяли под контроль несколько сёл и поселков под Киевом. Эти районы в очень тяжелом положении: у местных жителей, которые все еще находятся там, нет электричества и заканчиваются продукты питания. Многие жители эвакуированы в Киев, несмотря на угрозу нападения российских войск на людей во время гуманитарных коридоров.

Однако Киев устоял. По словам мэра города, половина жителей бежала из столицы в более безопасные районы Западной Украины и ЕС. Однако другая половина населения по-прежнему находится в Киеве, в дополнение к эвакуированным из недавно контролируемых Россией территорий.

В течение первых двух недель российского вторжения в Украину, киевские власти, вместе со многими добровольцами, готовили город к возможному нападению. Они укрепили систему обороны города и установили множество блокпостов и заграждений, предназначенных остановить русские войска в случае боя внутри Киева.

Кроме того, многие добровольцы плетут сети и учатся бросать коктейли Молотова, которые можно использовать, если русские попытаются осадить столицу. Многие местные жители присоединились к «Территориальной обороне» — общенациональному движению в защиту украинских городов.

Киев остается относительно спокойным. В первые дни войны в районе Оболони были взрывы; много машин было уничтожено, а люди вынуждены были прятаться в метро во время воздушных сирен. Совсем недавно авиастроительная компания «Антонов» подверглась нападению со стороны российских военных.

Жители по-прежнему полны решимости защищать Киев. В первые дни вторжения в супермаркетах ощущалась нехватка продуктов, так как люди, на волне паники, начали скупать товары в аномальном количестве. Сейчас ситуация улучшилась. Продуктов в магазинах достаточно, хотя общего количества мяса, молочных продуктов и некоторой выпечки меньше, чем обычно.

В кассах супермаркетов люди могут снять до 200 евро. Метро все еще работает, но не на полную мощность. Другой общественный транспорт сейчас не ездит, поэтому людям иногда приходится вызывать такси, чтобы передвигаться по городу. Однако тут цены резко выросли, и местные жители жалуются, что перевозчики воспользовались ситуацией.

Также, городские власти ввели комендантский час в ночное время. Жителям рекомендуется следить за своим окружением и сообщать о необычных людях и действиях. Например, городской полиции удалось найти и обезвредить различных диверсантов, которые вели шпионскую деятельность в пользу российской армии.

Кроме того, правительство Киева обновило приложение, которое помогает местным жителям проверять актуальную информацию о безопасности, припасах и других важных вопросах в режиме реального времени. Жители могут проверить, на каких заправках достаточно бензина, и получить доступ к информации о воздушных сиренах, если они не слышат.

Киев — важнейший элемент обороны Украины от российской армии. Здесь остается украинское правительство, а столица превратилась в мощную крепость, готовую защищаться в случае крупного нападения.

Translators

Latest Articles

“Most people who I know left or are about to leave the country“

Last Thursday the KATAPULT had the chance to speak to a young woman in Russia about the situation inside the country. Originally it was planned as a video-interview. However the newest regulations in Russia which suppress the freedom of press and punish the spreading of information against the government are punishable with  a prison sentence of up to 15 years. That’s why the interview will now be published as completely anonymized text. The photos were sent by the interviewee. Her name and hometown has been verified by KATAPULT.

Russia's war against Ukraine. Russia's war against the world

This morning started with good news: No regional hub of Ukraine is occupied by the Russians. Very good news, considering the last eight days.

Today, we hired the first 15 Ukrainian journalists

14 of the 15 are women. Four are currently fleeing West. Some are in calmer regions of Ukraine, while some are in violent war zones.